Cement Momtazan Kerman
Cement Momtazan Kerman
شرکت صنایع ممتازان به عنوان پیمانکار اصلی پروژه سیمان ممتازان کرمان رکورددار زمان اجرای پروژه در کوتاهترین مدت در ایران می باشد.
See Project
Dehloran Cement
Dehloran Cement
See Project

 

 

Central Office & Factory:

5th Km of Zangiabad Road, Kerman, Iran
Tel:  (+98-34) 32752500-6
Fax: (+98-34) 32752507

 

 

Tehran Office:

No.13, Corner of Alikhani St., Southern of Shiraz Ave.,
Hemmat highway, Tehran-Iran
Tel:  (+98-21) 88611870-78
Fax: (+98-21) 88611869

 

 

Preloader