پوک گیر
حوض خشک
مهر ۱۶, ۱۳۹۵

این دستگاه به وسیله جریان هوا پسته های پوک و همچنین آشغالهایی از قبیل پوست و خرده خوشه ها را از پسته های سنگین جدا نموده و به خارج از دستگاه منتقل می نماید.این دستگاه در دو مدل مخصوص پسته تر و خشک تولید می شود.

Length: 1150 mmairleg

Width: 1045 mm

Height: 2192 mm

Capacity: 1200-3000 kg/h

Power Consumption: 3 kw

Weight: 198.4 kg