هیات مدیره شرکت صنایع ممتازان کرمان

اعضای هیات مدیره و ساختار سازمانی شرکت صنایع ممتازان کرمان

 

 

کریم نخعی
رئیس هیأت مدیره

 

حسن نخعی
نائب رئیس هیأت مدیره  مدیر بازرگانی 

علی هنرمند راد
عضو هیأت مدیره 

محمدرضا ارجمند
عضو هیأت مدیره  مدیر بازرگانی خارجیحسین شهسواری
مدیر عامل و عضو هیأت
 مدیره

 

 

 

 

 

Preloader