هیات مدیره شرکت صنایع ممتازان کرمان

اعضای هیات مدیره و ساختار سازمانی شرکت صنایع ممتازان کرمان


کریم نخعی
رئیس هیأت مدیره

 


میرهاشم سجادی
عضوهیات مدیره-معاونت توسعه بازار

 


محمدرضا ارجمند
عضو هیأت مدیره  مدیر بازرگانی خارجی

 حسین شهسواری
مدیر عامل

 

 

 

 

 

Preloader