واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه

موفقیت اجرای پروژه های بزرگ صنعتی و عمرانی نیاز به رویکردی سیستماتیک در برنامه ریزی و کنترل نحوه اجرا فعالیت ها از نظر زمان اجرا و هزینه دارد.
کار اصلی واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه عبارت از تهیه، گردآوری، ثبت و نگهداری اطلاعات مراحل مختلف دوره زندگی پروژه و پردازش، طبقه بندی و تحصیل آنها و تهیه گزارشات لازم برای مدیر پروژه است.
هدف این واحد، هدایت پروژه بر طبق زمانبندی و بودجه تعیین شده و تأمین اهداف و محصولات نهایی پروژه و ذخیره اطلاعات حاصله جهت استفاده در پروژه های بعدی می باشد. این واحد به مدیر پروژه برای بهینه کردن سه عامل زمان، هزینه و کیفیت در اجرای پروژه یاری می رساند.
واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه دارای توانایی ها و قابلیت های زیر است:
۱٫ تعیین ساختار شکست کار (WBS) جهت اجرا صحیح و عدم تداخل فعالیت ها و منابع آنها.
۲٫ طراحی برنامه زمانبندی جامع پروژه که منعکس کننده منطق اجرایی پروژه، اولویت ها و رخدادهای اجرایی پروژه می باشد.
۳٫ تعیین تاریخ اتمام پروژه در مرحله برنامه ریزی و زمانبندی اولیه.
۴٫ زمانبندی و برنامه ریزی در جهت استفاده از نیروی انسانی، ماشین آلات و تجهیزات و به طور کلی منابع مصرف مجدد در جهت استفاده مطلوب از آن.
۵٫ زمانبندی سفارشات خرید مواد، مصالح، ماشین آلات و تجهیزات جهت کاهش هزینه های انبارداری و ضایعات و همچنین زیان های ناشی از راکد ماندن منابع مالی پروژه.
۶٫ چگونگی توزیع متریال و به طور کلی منابع غیر مصرف مجدد میان پروژه ها و فعالیت های مختلف آنها.
۷٫ تعیین میزان نقدینگی پروژه در هر واحد زمانی جهت پرداخت به موقع صورت حساب ها و پیش پرداخت ها.
۸٫ ثبت و تجزیه و تحلیل نتایج حاصله در مواقع لزوم تغییر در برنامه ریزی پروژه و نگهداری جهت استفاده در پروژه های آتی و جلوگیری از بروز مشکلات مشابه.
۹٫ ارائه راه حل با صرفه جهت جبران تأخیرات در اجرا برخی فعالیت های پروژه در زمان اجرا.
۱۰٫ دریافت گزارش های دوره های پیشرفت فعالیت های اجرایی پروژه از پیمانکاران مربوطه.
۱۱٫ انتقال اطلاعات پیشرفت اجرای هر فعالیت به کامپیوتر جهت پردازش و با استفاده از نرم افزار تخصصی برنامه ریزی و کنترل پروژه.
۱۲٫ انجام بازدیدهای موردی از نحوه ی پیشرفت اجرایی و اعمال کنترل های لازم.
۱۳٫ تهیه گزارشات دوره ای از پیشرفت اجرای پروژه، مصرف منابع و هزینه ها در مقایسه با برنامه زمانبندی اولیه در قالب انواع مختلف جداول و نمودارهای میله ای و S-Curve (گزارش تحلیلی).
۱۴٫ ارسال گزارشات مورد نیاز کارفرما.
۱۵٫ تهیه صورت وضعیت پروژه.
۱۶٫ دریافت صورت وضعیت مصوب هر پیمانکار.